Náš program

Školství:

Tato oblast je pro nás jednou z priorit, a proto v souladu s předpokládaným demografickým vývojem připravíme dlouhodobou strategii rozvoje školství 2018-22.

Mateřské školy:

Za uplynulé čtyři roky jsme se zasadili o navýšení kapacity mateřských škol a budeme v tom dále pokračovat, jednak rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů, ale i výstavbou nových MŠ v lokalitách s novou výstavbou.  Každé dítě starší dvou let, hlášené k pobytu na Praze 12, bude mít zajištěné místo ve školce.

Nezapomínáme ani na děti mladší než předškolního věku. Praha 12 má své vlastní „jesle“ a v případě zvýšené poptávky zvýšíme kapacitu dětí.

Základní školy:

Stejně jako u mateřských škol jsme v posledních čtyřech letech navýšili kapacitu našich základních škol a budeme v tom pokračovat i v dalším období.

Podařilo se nám získat vhodný pozemek v ulici Československého exilu a připravili jsme do fáze výběru zhotovitele projekt výstavby nové základní školy. Ta bude určena pro alternativní školní program Montessori a bude mu již stavebně i provozně uzpůsobena. Díky přestěhování programu Montessori ze ZŠ Na Beránku do nové školy dojde k uvolnění kapacit pro děti, jejichž rodiče upřednostňují v ZŠ Na Beránku výukový program „Začít spolu“.

Zajistíme rozvoj polytechnické výuky a vzdělávání již od vyšších tříd mateřských škol a pomůžeme navázat spolupráci mezi našimi základními školami a místními firmami, aby děti měly možnost některé profese „okouknout“. S tím souvisí i zavedení kariérních poradců na základní školy. Poskytneme školám podporu a motivaci k větší specializaci a kvalitě školních vzdělávacích programů – užší profilaci základních škol.

Zajistíme školám prostředky na lepší vybavení družin a dalších činností nesouvisejících přímo s výukou.

V maximální možné míře zajistíme rozvoj a podporu aktivit a programů prevence sociálně patologických jevů, a to již od mateřských škol, včetně dnes opomíjené výchovy k občanství.

Budeme podporovat zapojení škol do mezinárodních projektů.

Modernizace a financování provozu školských zařízení:

Škola je vzdělávací instituce, a ne firma na správu budov a majetku. Dlouhodobě nám nepřijde správné, aby ředitelky a ředitelé našich škol nuceně trávili více času péčí o majetek než o děti. To je odpovědnost zřizovatele, tedy Městské části Praha 12. K té se hlásíme, ale zatím jsme k tomu nezískali dostatečnou podporu mezi ostatními stranami. Naším cílem je poskytnout ředitelům škol a školek větší servis při řešení provozních, ekonomických a právních záležitostí souvisejících s fungováním škol.

Něco se nám již po velkých bojích s bývalou paní starostkou podařilo a již dnes dochází k výrazným úsporám v platbách za elektrickou energii, teplo a teplou vodu. Dříve se o tom jen mluvilo a některé to ani nezajímalo. Byli jsme první, kdo začal úspory realizovat, a budeme v nich dále pokračovat. Potenciál je zde obrovský a takto ušetřené prostředky zůstanou ve školství a budou využity na nákup tolik potřebného nového vybavení.

Spolu s tím budeme pokračovat v modernizaci našich škol, které mnohdy bohužel připomínají skanzeny a svým vzhledem a vybavením odpovídají standardům sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, a ne druhého desetiletí 21. století.

Poskytneme našim školám pomoc při čerpání financí z projektů EU.

Nadále budeme prosazovat a podporovat kvalitu a kulturu stravování ve všech MŠ a ZŠ a zajišťovat stravování i pro děti s dietami (bezlepkovou a bezlaktózovou).

 

Projekt Klíčenka

Klíčenka pro všechny děti na základních školách Prahy 12 – bezplatně všechny děti obdrží klíčenku, která jim umožní vstup do jejich školy, stravování ve školní jídelně, bude v ní nahraná průkazka do knihovny nebo možnost nákupu ve školním automatu a další.

 

Kvalitní školu dělají kvalitní pedagogové

Jsme si toho vědomi a zajistíme rozvoj a kvalitní materiální podmínky pro práci pedagogů tak, abychom nejen udrželi ty kvalitní na Praze 12, ale i podpořili nástup nových začínajících učitelů. Zajistíme dostupné byty pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, a to z důvodu jejich velkého nedostatku a také kvůli vysoké ceně bydlení v Praze.

 

Veřejná správa:

Dokončíme výstavbu nové radnice, kterou se nám po více než dvaceti letech podařilo v tomto volebním období prosadit. Skončí tak obíhání jednotlivých detašovaných pracovišť v nevhodných budovách, které jsou roztroušené po celé městské části. Dojde tím i k nemalým provozním úsporám.

Sociální služby:

Zajistíme více prostředků pro rozšíření stávajícího systému sociálních služeb, které jsou díky obětavé práci zaměstnanců na velmi vysoké úrovni.

Dokončíme projekt výstavby Domova seniorů/Domova se zvláštním režimem v ulici Nikoly Vapcarova, který jsme započali v tomto volebním období. Na rozdíl od komerčních zařízení bude tento domov provozován tak, aby byl dostupný pro všechny, bez rozdílu příjmů.

Bezpečnost:

Zajistíme, aby naše školy a školky byly zabezpečené proti dnešním moderním hrozbám a naše děti byly v bezpečí. Odborníci provedou bezpečnostní školení a zakoupíme technické vybavení pro zajištění bezpečnostních standardů.

Zajistíme součinnost se seniory, seznámíme je s novým trendem podvodníků a zajistíme jejich patřičné proškolení, aby se dokázali neustálým atakům “šmejdů” dostatečně bránit a nepřicházeli tak o své, mnohdy celoživotní, úspory.

Zajistíme bezpečnostní kampaň pro občany Prahy 12, aby byli dostatečně seznámeni s možností spolupráce s Policií České republiky a Městskou policií, neboť mnoho občanů dodnes ani neví, jakým způsobem jim policie může pomoci.

Na základě zkušeností připravíme koncepci, která sníží kriminalitu na území Prahy 12. Je třeba více zúžit spolupráci mezi jednotlivými policejními útvary a občany Prahy 12. Vzájemná spolupráce a vzájemná informovanost dokáže snížit kriminalitu značným způsobem.

Doprava:

Napojení Prahy 12 na silniční okruh kolem Prahy:

Také už vás dlouhodobě nebaví poskakovat v kolonách při cestě z města či cestou zpět? Praha 12 se musí urychleně napojit na silniční okruh kolem Prahy, a to pomocí tzv. „Nové Komořanské“. Po celou dobu podporujeme a aktivně prosazujeme variantu 5A podél Vltavy, která odvede dopravu mimo obydlené oblasti. Ta jediná je reálná a už dávno měla a mohla být hotová.

Metro D bude:

Díky naší usilovné práci se nám podařilo zachovat koncepci dvou tras budoucího metra, včetně nutné územní rezervy. Metro tedy nebude jezdit pouze do Libuše a Písnice, kde by obsloužilo pouze část sídliště Kamýk, ale druhá větev obslouží i zbytek sídliště Kamýk a Modřany.

Parkování:

Zajistíme ve spolupráci s Technickou správou komunikací, která zajištuje opravy a údržbu naprosté většiny silnic na Praze 12, změnu z podélného stání na šikmé, a s tím spojenou výměnu nevyhovujících ostrých obrubníků. Jen tímto opatřením se zvýší kapacita parkovacích míst na sídlištích o 20%.

Budeme prosazovat zajištění parkování pro místní rezidenty tak, aby se z Prahy 12 nestával P&R zdarma pro ostatní.

Životní prostředí a veřejný prostor:

Centrální park v Píšovické rokli

Ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy provedeme revitalizaci Píšovické rokle v celém úseku od lesoparku Kamýk a rybníka Borový až po ulici Československého exilu. Vznikne tak unikátní centrální park mezi částí sídlišť Modřany a Kamýk, který bude obsahovat odpočinkové klidové zóny, veřejná ohniště pro možnost sezónního grilování, venkovní fitness, lanovou dráhu a další aktivity.

Parkové úpravy veřejných prostor našich sídlišť

Postupně provedeme přeměnu současné sídlištní zeleně do formy lesoparků, které mnohem lépe zpříjemňují a udržují klima, než současné lány nekvalitního travního porostu. S tím bude spojena výsadba druhů stromů lépe snášejících sucho a zdejší poměrně neúrodnou půdu. Seč zbývajících travních ploch bude probíhat dle skutečné potřeby a posekaná tráva bude rovnou mulčována, aby nedocházelo k úbytku živin a k vysokému odparu vody.

Opravíme a upravíme všechny stávající cesty v zeleni tak, aby chůze po nich neznamenala riziko nechtěné návštěvy chirurgie a ortopedie, jak je tomu bohužel mnohdy dosud. Již jednáme s vlastníkem, „velkou Prahou“, o právu provádět tyto stavební úpravy a zajišťujeme financování.

Na Belárii obnovíme zahrádkářskou kolonii, která tam byla do vydání pozemků restituentům, kteří je následně prodali developerovi. Jedná se o západně orientovaný svah, který je součástí zeleného údolí Vltavy. Belárie je významným producentem kyslíku a návětrná poloha svahu pomáhá zachycovat prach a tlumit hluk z přilehlých komunikací. Nesouhlasíme se změnou územního plánu tohoto pásu zeleně a bude jednat s „velkou Prahou“ o odkupu těchto pozemků od současného vlastníka.

 

Územní rozvoj a bytová výstavba:

Uvědomujeme si, že se každé město musí rozvíjet, aby nezahynulo. Budeme striktně dodržovat všechny předpisy a regulace, vztahující se k nové výstavbě na území Prahy 12. Podpoříme pouze smysluplnou výstavbu. Budeme dbát na to, aby se investoři podíleli na rozvoji naší městské části.

Praha 12 nesmí zůstat skanzenem!

Dobudujeme odkanalizování Točné, které jsme zahájili v tomto volebním období. Již bylo vydáno územní rozhodnutí a v příštím roce by se mohlo začít se samotnou stavbou.

Ve spolupráci se soukromým sektorem zajistíme výstavbu nájemních bytů, a to s dostupným nájemným.

Obchod a služby:

Zajistíme odstranění nevzhledné a nefunkční budovy bývalého OD Prior na Sofijském náměstí a výstavbu nového multifunkčního obchodního centra na stejném místě. Máme plán i potřebné znalosti k tomu, aby toto nové multifunkční centrum obchodu a služeb zůstalo majetkem naší městské části, která by zároveň dostávala nájem od provozovatele. Jsme proti prodeji tohoto objektu a přilehlých objektů, protože tím by Praha 12 ztratila možnost ovlivnit, co a v jakém rozsahu by tam soukromý vlastník postavil.

Komunitní život:

Spustili jsme přípravu úpravy stávajícího nevzhledného objektu v ulici Lysinská, který bude po dokončení sloužit jako „komunitní centrum“ pro obyvatele z okolí. Zřízení dalších komunitních center plánujeme v dalších letech.

Zajistíme vznik a rozšíření městských komunitních zahrad, kde si zájemci z řad našich obyvatel mohou pro radost a osobní spotřebu pěstovat zeleninu, a po čase i ovoce. První takovou zahradu pro vás již chystáme v Modřanech a další budou následovat v dalších místech Prahy 12.

V rámci možností chceme otevřít školy všem generacím a rozvíjet komunitní život na Praze 12 formou využití školních areálů v odpoledních a večerních hodinách.

Zvýšíme podporu organizacím, které celoročně pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu a kultury a nabízejí dětem různé volnočasové aktivity.